Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Obchodní podmínky

  Obecná ustanovení

  Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.spago.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.spago.cz  je společnost Spago s.r.o., se sídlem Balbínova 223/5, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO: 02883279, DIČ: CZ 02883279, tel: 222 241 700, e-mail: spago@spago.cz, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městský soud v Praze. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění nových novel.

  Vymezení pojmů

  Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

  Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

  Kupující / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

  Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

  Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

  Reklamace – je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

  Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

  Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

  Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

  Pokud nebudete se zbožím spokojeni, můžete ho bez udání důvodu vrátit nepoškozené do 14 dnů od převzetí zásilky nazpět a my Vám dle Vašeho výběru vrátíme peníze nebo vyměníme zboží za jiné.

  Odstoupení od smlouvy
  Internetový obchod www.spago.cz poskytuje spotřebiteli dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu.
  Odstoupit od smlouvy lze i telefonicky nebo emailem před expedicí zboží.

  Pokud se rozhodnete využít tuto možnost, zašlete nám zboží včetně kopie dodacího listu nebo faktury a průvodní dopis, ve kterém bude uvedeno, že odstupujete od uzavřené kupní smlouvy.

  Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně nebo úplně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů.

  V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody.

  Zboží je možno vrátit buď osobně v otevírací době do sídla společnosti SPAGO s.r.o., Balbínova 5, Praha 2 Vinohrady, nebo zasláním poštou na stejnou adresu. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

  Vrácení peněz:

   

  • Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
  • V případě vrácení zboží budou peníze zaslány kupujícímu na bankovní účet, který musí uvést v průvodním dopise.

   

  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

  Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

  1. přihlášení na školení či kurz

  1.1. Smluvní vztah mezi společností Spago s.r.o. a klientem vzniká na základě písemné objednávky, email tj. přihlášky do kurzu, (email, pošta, internetová přihláška, osobní). Přihlášení do kurzu je závazné. Odstoupení od smluvního vztahu upravuje bod 3 těchto obchodních podmínek.
  1.2. Veškeré aktuální slevy, které je možné při objednání kurzu uplatnit, jsou uvedené na www.spago.cz a to včetně podmínek pro jejich uplatnění. Všechny slevy lze uplatnit při objednání kurzu, nikoliv po jeho zaplacení. Jednotlivé slevy není možné sčítat.
  1.3. Účastnický poplatek zahrnuje náklady na seminář/trénink/školení, podklady ke každé akci, občerstvení během dopolední a odpolední přestávky.
  1.4. Náklady na ubytování v místě konání akce nejsou v ceně účastnického poplatku zahrnuty.

  2. platba

  2.1. Celé kurzovné je splatné na základě zálohové faktury se splatností 10 dní. Po zaplacení/proběhnutí kurzu bude vystaven řádný daňový doklad – faktura. Kurzovné je možné hradit převodem na účet, v hotovosti v zákaznickém centru (Praha) nebo vkladem hotovosti na účet na kterékoli pobočce ČSOB. Za den zaplacení je považováno datum připsání peněz na účet společnosti Spago s.r.o. V případě, že 7 dní před zahájením kurzu nebude celé kurzovné uhrazené, může dojít ke zrušení objednávky ze strany společnosti Spago s.r.o. z organizačních důvodů. Číslo účtu společnosti Spago s.r.o. je 264529231/0300.
  2.2. Dostane-li se klient při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm společnost Spago s.r.o. požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

  3. storno podmínky

  Podmínky pro stornování kurzu a vrácení kurzovného jsou následující:
  3.1. Odhlášení ze semináře/tréninku/školení musí být provedeno písemně (e-mailem).
  3.2. V případě odhlášení v průběhu 14 dní před konáním akce získáte zpět 50% ceny akce.
  3.3. Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním akce či při neúčasti bez odhlášení Vám bohužel platbu za akci nemůžeme vrátit.
  3.4. Neproběhla-li platba za akci z Vaší strany před konáním akce, bude Vám v prvním případě fakturováno 50% ceny akce, ve druhém pak 100% ceny akce.
  3.5. Samozřejmě je možné převést účast na akci na kolegu/kolegyni.
  3.6. Společnost si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna místa konání, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.
  3.7. Dojde-li ke změně v kurzu nebo k jeho zrušení, bude klient neprodleně informován prostřednictvím společnosti Spago s.r.o..
  3.8. V případě zrušení kurzu klientovi vzniká nárok na vrácení uhrazeného kurzovného. V případě zrušení části kurzu pak na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.
  3.9. V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku klienta buď vyplacena v hotovosti v zákaznickém centru, nebo převedena na jeho účet do 14 dnů.